homepage

Spracovávanie a ochrana osobných údajov

  • Zber a spracovanie osobných údajov v spoločnosti cestovná agentúra PRIMA Juraj Mudroň prebieha v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
  • Cestovná agentúra PRIMA Juraj Mudroň je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov, má vypracovanú bezpečnostnú smernicu i bezpečnostný projekt a s CK má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu.
  • Cestovná agentúra PRIMA Juraj Mudroň nijakým spôsobom nezneužije osobné údaje zákazníkov.
  • Zákazník môže svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať a to e-mailom, resp. poštou.
  • Ak zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 28 ZOOÚ, je cestovná agentúra PRIMA Juraj Mudroň povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať.
  • Pri akomkoľvek podozrení s neoprávneným nakladaním s OÚ, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so ZOOÚ. Ďalšie prípadné osobitné práva zákazníka tu nespomenuté upravuje ustanovenia § 28 ZOOÚ.